I.S.F.O.A. UNIVERSITETI I SHKENCAVE SHOQËRORE DHE MENAXHIMIT

ISFOA është e regjistruar në Zvicër me emrin e siperme, miratuar nga Zyra Federale e Regjistrit Tregtar të Bernës dhe Kantonit të Zug, e cila në gjuhët zyrtare zvicerane, të përfaqësuara nga gjermanishtja, frëngjishtja dhe italishtja, përkthehet fjalë për fjalë si më poshtë:

I.S.F.O.A. HOCHSCHULE FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN UND MENAXHMENT

I.S.F.O.A. UNIVERSITETI I SHKENCAVE SHOQËRORE DHE MENAXHIMIT

I.S.F.O.A UNIVERSITETI ‘DES SCIENCES SOCIALES ET DE GESTION

Institucioni Privat Zviceran i Arsimit të Lartë Universitar dhe Kërkimit Akademik të Cilësisë Ndërkombëtare.

Institucioni që i përket sektorit universitar zviceran, i rregulluar nga Ligji Federal LPSU i datës 30 shtator 2011, zhvillon kurse trajnimi që çojnë në arritjen e diplomës Bachelor (Diplomë trevjeçare), Diplomë Master (Diplomë e Specializuar), Master Ekzekutiv dhe Master i studime të avancuara, si dhe Doktoratura Kërkimore – PhD, që korrespondojnë me nivelet 6 – 7 – 8 të Kornizës Evropiane të Kualifikimeve EQFE.

Miraton pajisjen rregullatore procedurale V.A.E. (Validimi i njohurive të fituara me përvojë), i cili u mundëson të gjithë atyre që kanë fituar përvojë profesionale të aplikojnë për lëshimin e një kualifikimi të nivelit universitar.

I jep ligjërisht kualifikime akademike private të përshtatshme për njohje, në kuadër të Procesit të Bolonjës (Direktivat e Bolonjës) të 4 dhjetorit 2003, në përputhje me Konventën e Lisbonës të Këshillit të Evropës të vitit 1997, ratifikuar nga Zvicra më 1 shkurt 1999 dhe nga Italia me Ligjin nr.148 e datës 11 korrik 2002 dhe për çështjen e legjitimitetit dhe vlefshmërisë profesionale zbatohet Direktiva 2005/36 / KE.

Të gjithë ata që kanë marrë një diplomë universitare jashtë vendit, mund të ushtrojnë të drejtat që lidhen me zotërimin e certifikatës sipas nenit 3 të Konventës së Parisit të Këshillit të Evropës të datës 14 dhjetor 1959.

Në bazë të nenit 54 të Direktivës 2005/36 / KE të Bashkimit Evropian, shteti anëtar pritës siguron që palët e interesuara të kenë të drejtën të përdorin kualifikimin e shtetit anëtar të origjinës, dhe ndoshta shkurtesën e tij, në gjuhën e shtetit anëtar. të origjinës.

Shteti Anëtar pritës mund të kërkojë që titulli të pasohet nga emri dhe vendndodhja e institucionit ose jurisë që e ka dhënë atë.

Në shtator 2011, Komiteti i Përbashkët Zvicër-BE për Marrëveshjen për Lëvizjen e Lirë të Personave vendosi të zbatojë Direktivën 2005/36 / KE në Konfederatën Zvicerane nga 1 nëntori 2011.

Për rrjedhojë, çdo vend aderues, si shtet anëtar pritës, duhet t’u garantojë palëve të interesuara përdorimin në territorin e vet të kualifikimit të marrë në Zvicër në gjuhën e vendit të origjinës.

Emri i miratuar nga Zyra Federale e Regjistrit Tregtar të Bernës dhe Kantonit të Zug dhe i autorizuar nga SERI Sekretariati Shtetëror për Arsimin, Kërkimin dhe Inovacionin Shkollat Universitare të Konfederatës Zvicerane Departamenti Federal i Ekonomisë, Edukimit dhe Kërkimit

Ligjërisht i autorizuar dhe i pajisur sipas procesit të rishikimit të certifikimit të cilësisë ISO 9001 – 2015 me numrin e identifikimit të IAS QMS F1258 për planifikimin, organizimin dhe ofrimin e kurseve të diplomës në modalitetin telematik të lëshuar më 24 mars 2021

Institucioni i kulturës universitare dhe i studimeve të larta të së drejtës ndërkombëtare, i krijuar në formën e Shoqatës, Fondacionit, Entit Moral, Shoqërisë, jopolitike dhe jokonfesionale dhe në bazë të së drejtës së kërkimit shkencor dhe mësimdhënies dhe veprimtarisë së lirë ekonomike. të përfshira në nenet Certifikatat përkatëse.

 

Gian Franco Chierici

Presidente

Presidente Templum Corporation Scientific Research, New York

Presidente Chierici Bank, erede del Banco Chierici fondato a Bologna nel 1420

Presidenza e Sede Legale Internazionale Olympic Tower 641

Fifth Avenue 10022 New York USA

Persona Giuridica di Diritto Internazionale

Legge 18 giugno 1949 n. 385

ISFOA ka zhvilluar, që nga themelimi i saj, një veprimtari intensive kërkimore-shkencore dhe teknologjike në përputhje me dispozitat e Statutit, Rregullores didaktike të Universitetit dhe Disiplinës së Përgjithshme të Universitetit, si dhe dallohen në veprimtaritë kërkimore të fakultetit, të lidhura me veçoritë e departamenteve të veçanta. dhe disiplinat përkatëse karakterizuese, dhe në aktivitetet kërkimore universitare, që kanë të bëjnë me teknologjitë dhe metodologjitë në lidhje me proceset e mësimdhënies dhe të të nxënit në distancë, ku rezultatet e arritura zbatohen si për modelet organizative ashtu edhe për modelet psiko-pedagogjike dhe teknologjike të proceseve të mësimdhënies dhe të nxënit në distancë, dhe përdoret plotësisht nga e gjithë struktura.

ISFOA, për të forcuar më tej këtë fushë, vazhdoi me një analizë të aftësive të mësuesve dhe kryesisht të studiuesve, në një zbulim të mjeteve instrumentale, kryesisht të llojit kompjuterik, që mund të viheshin në dispozicion për kërkime, për rrjedhojë duke futur laboratorët përgjegjës për platformën e saj teknologjike, harduerin dhe softuerin, telekonferencat dhe video-konferencat, shpërndanë llogaritjet, vendosin lidhje telematike me struktura të tjera të ngjashme të vendosura në nivel ndërkombëtar, dhe kështu në fund i lejojnë studiuesit të kryejnë detyrat e tyre të thella, duke përdorur rrjetin për shkëmbim të dhënat, standardizojnë protokollet e kërkimit dhe ndajnë materialet dhe pajisjet.

ISFOA, me këtë planifikim të saktë strategjik, ka përftuar një racionalizim biznesi që ka bërë të mundur optimizimin e kostove, uljen e udhëtimeve dhe misioneve, shkëmbimin e njohurive dhe kryerjen e kontrolleve para, gjatë dhe pas zbatimit të eksperimenteve të artikuluara, duke pasur në dispozicion, nëpërmjet transformimit dixhital, trashëgimi librash të shumë bibliotekave në botë. Procesi i dixhitalizimit ka lejuar gjithashtu krijimin dhe përditësimin e katalogëve të bibliotekave kombëtare, të aksesueshme nëpërmjet internetit.

ISFOA, duke njohur rëndësinë dhe nevojën e kryerjes së një veprimtarie kërkimore cilësore, e cila çon në publikimin e rezultateve të marra nëpërmjet përgatitjes së monografive dhe artikujve të referuar në revista të rëndësishme, si në nivel kombëtar ashtu edhe ndërkombëtar, në organizimin e konferencave, konferencave. , seminare dhe nisja e kurseve të doktoratës, falë të cilave grupet e ndryshme të studiuesve të pranishëm brenda Universitetit mund të rriten dhe konsolidohen, përvojat dhe njohuritë e fituara të të cilëve kontribuojnë ndjeshëm në përmirësimin e cilësisë së kurseve të diplomës dhe të kurseve të shumta pasuniversitare dhe master, të cilat synojnë t’u ofrojnë studentëve një përgatitje të nivelit të lartë.

Certifikata akademike e lëshuar mund të përdorë nomenklaturën anglofone, italiane, franceze ose gjermane dhe ndjek procedura autonome me metodat dhe proceset e saj.

BACHELOR: CIKLI I I-rë / DIPLOMA E SHKALLËS SË NIVELI

 

MASTER: CIKLI I 2-të / DIPLOMA E SHKALLËS SË NIVELIT

 

PH. D: DOKTORATIA KËRKIMORE 3 ° CIKLI / NIVELI

 

ISFOA, e njohur nga sistemi ligjor kombëtar si pjesë e sektorit universitar zviceran, i rregulluar nga Ligji Federal për Promovimin dhe Koordinimin e Sektorit Universitar Zviceran (LPSU), përdor tre gjuhët zyrtare zvicerane: italisht, frëngjisht, gjermanisht, së bashku me anglisht, dhe funksionon duke ofruar kurse që çojnë në arritjen e diplomës Bachelor (Diplomë Trienale), Diplomë Master (Diplomë të Specializuar), Master Ekzekutiv dhe Master i Studimeve të Avancuara, si dhe Doktoratura Kërkimore – PhD, që korrespondojnë me nivelet 6 – 7 – 8 të sistemit evropian EQFE Korniza Evropiane e Kualifikimeve.

ISFOA, përmes një platforme inovative, ka zhvilluar një rrugë akademike moderne të dizajnuar sipas parametrave të adoptuar nga organizatat kryesore ndërkombëtare të trajnimit, aktive në fushën e shërbimeve të të mësuarit për arsim dhe trajnim, të quajtur LSP Learning Service Provider.

ISFOA ka krijuar një mjedis mësimi dixhital, i cili, nëpërmjet përdorimit të internetit, u jep drejtpërdrejt pajisjeve portative të nxënësit (kompjuter personal, tablet dhe celular) mësime, seminare, produkte multimediale, ushtrime, baza të të dhënave, biblioteka virtuale, vlerësime dhe vetë- vlerësim, asistencë dhe mbështetje në internet, webinar, chatbot, forum.

ISFOA, përmes zgjidhjeve më të avancuara harduerike dhe arkitekturave softuerike, të përziera me kanalet tradicionale të transmetimit, të përfaqësuara nga televizioni satelitor, sistemet e konferencave video, televizioni dhe radio në internet, konferencat dhe mësimet ballë për ballë, ka krijuar një rrjet të veçantë dhe unik qarkullues. dhe të mësuarit të vazhdueshëm, duke rezultuar në një model pedagogjik socio-kulturor origjinal dhe jo të ripërsëritshëm.

Duke filluar nga viti akademik 2010, ISFOA inauguroi një strukturë të rinovuar organizative dhe menaxheriale, aktive në Kantonin e Zug dhe në qytetin e Gjenevës dhe Cyrihut, në një përfaqësi të rëndësishme diplomatike konsullore, të vënë në dispozicion nga një anëtar autoritativ i brendshëm i Senatit të saj Akademik. duke u zhvendosur kështu nga qyteti i Luganos dhe kantoni Ticino.

ISFOA, e themeluar në vitin 1998, me mbi 3500 studentë të trajnuar në rrugë të ndryshme, diploma pasuniversitare, diploma të shkurtra, master, master specializimi, doktoratura kërkimore, ka marrë këtë vendim të rëndësishëm strategjik bazuar në faktin se Gjeneva, kryeqyteti i kantonit të të njëjtit emri, ka mbi 180,000 banorë, krahasuar me 35,000 në Lugano, dhe është qyteti i dytë më i madh në Zvicër pas Cyrihut. E konsideruar një qendër ndërkombëtare dhe kozmopolitane në nivel financiar, industrial dhe institucional, ajo është shtëpia e bankave të mëdha private kombëtare dhe të huaja dhe organizatave të mëdha ndërkombëtare si Kryqi i Kuq, Kombet e Bashkuara, Organizata Botërore e Shëndetësisë, Organizata Ndërkombëtare e Punës, Kombet e Bashkuara të Lartë. Komisioneri për Refugjatët, Organizata Botërore e Tregtisë, Këshilli Evropian për Kërkimet Bërthamore, Forumi Ekonomik Botëror, përfaqëson rrjedhimisht vendndodhjen natyrore për një institucion prestigjioz akademik, i karakterizuar nga një prirje e lindur për zhvillim dhe konsolidim relativ i marrëdhënieve sociale, institucionale dhe profesionale.

ISFOA gëzon, në nivel ndërkombëtar, një prestigj dhe një reputacion të njohur, si për sa i përket stafit të saj mësimor, i përbërë nga bankierë, industrialistë, botues, gazetarë, diplomatë, akademikë, prelatë, personel ushtarak, juristë, ekonomistë me famë të madhe. , nga institucionet kryesore dhe më të njohura italiane dhe të huaja, si për aktivitetet e tyre të rëndësishme lobuese dhe zhvillimit të biznesit, ashtu edhe për angazhimin e tyre në nivel social, duke dhënë bursa të shumta, të mbuluara pjesërisht dhe/ose plotësisht nga tarifat e parashikuara, favor të nxënësve jo veçanërisht të pasur, por të merituar, duke organizuar dhe/ose financuar vepra të panumërta filantropike dhe bamirëse. Së fundi, duhet theksuar se të gjitha mësimet mbështeten dhe plotësohen nga përdorimi i tregtimit të programeve dhe platformave të tregtimit online për simulimet operacionale në tregjet e hapura financiare dhe praktikat e detyrueshme ofrohen në fund të periudhës së mësimit akademik.

Isfoa enumera sedi operative, succursali, filiali, uffici di rappresentanza, associati e corrispondenti, in oltre 20 città a livello internazionale, Bahrein, Barcellona, Beirut, Belize City, Budapest, Dover, Dublino, Flemington, Francoforte, Ginevra, Londra, Lugano, Lussemburgo, Madrid, Malta, Milano, Montecarlo, Mosca, New York, Parigi, Praga, Repubblica di San Marino, Rijeka, Roma, Roveredo, Sofia, Tirana, Vaduz, Washington. Copyright © Proprietà Riservata – Nessuna parte del presente sito può essere altrimenti riprodotta, memorizzata in un sistema che ne permetta l’elaborazione, né trasmessa in qualsivoglia forma e con qualsivoglia mezzo elettronico o meccanico, senza previo consenso scritto dalla proprietà.