Ι.Σ.Φ.Ο.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Το ΙΣΦΟΑ είναι εγγεγραμμένο στην Ελβετία με την προαναφερθείσα επωνυμία, εγκεκριμένη από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου της Βέρνης και του Καντονίου του Zug, το οποίο στις Ελβετικές Επίσημες Γλώσσες, που εκπροσωπούνται από Γερμανικά, Γαλλικά και Ιταλικά, μεταφράζεται κυριολεκτικά ως εξής:

I.S.F.O.A. HOCHSCHULE FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN UND MANAGEMENT

I.S.F.O.A. UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES AND MANAGEMENT

I.S.F.O.A UNIVERSITE ‘DES SCIENCES SOCIALES ET DE GESTION

Ελβετικό Ιδιωτικό Ίδρυμα Πανεπιστημιακής Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ακαδημαϊκής Έρευνας Διεθνούς Ποιότητας.

Το ίδρυμα που ανήκει στον ελβετικό πανεπιστημιακό τομέα, που ρυθμίζεται από τον ομοσπονδιακό νόμο LPSU της 30ης Σεπτεμβρίου 2011, αναπτύσσει εκπαιδευτικά προγράμματα που οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου Bachelor (Τριετής Πτυχία), Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Specialist Degrees), Executive Master και Master of Advanced Σπουδές, καθώς και Διδακτορικά Ερευνητικά – PhD, που αντιστοιχούν στα επίπεδα 6 – 7 – 8 του Ευρωπαϊκού συστήματος EQF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.

Υιοθετεί τη διαδικαστική ρυθμιστική διάταξη V.A.E. (Validation of Knowledge Acquired with Experience), που επιτρέπει σε όλους όσοι έχουν αποκτήσει επαγγελματική εμπειρία να υποβάλουν αίτηση για την έκδοση τίτλου σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου.

Χορηγεί νόμιμα ιδιωτικούς ακαδημαϊκούς τίτλους που είναι κατάλληλοι για αναγνώριση, στο πλαίσιο της Διαδικασίας της Μπολόνια (οδηγίες της Μπολόνια) της 4ης Δεκεμβρίου 2003, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Λισαβόνας του 1997 του Συμβουλίου της Ευρώπης, που κυρώθηκε από την Ελβετία την 1η Φεβρουαρίου 1999 και από την Ιταλία με τον νόμο 148 του 11 Ιουλίου 2002 και όσον αφορά οποιαδήποτε επαγγελματική νομιμότητα και επικύρωση, εφαρμόζεται η Οδηγία 2005/36 / ΕΚ.

Όλοι όσοι έχουν αποκτήσει πανεπιστημιακό πτυχίο στο εξωτερικό μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που σχετίζονται με την κατοχή του πιστοποιητικού σύμφωνα με το άρθρο 3 της Σύμβασης των Παρισίων του Συμβουλίου της Ευρώπης της 14ης Δεκεμβρίου 1959.

Σύμφωνα με το άρθρο 54 της Οδηγίας 2005/36 / ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κράτος μέλος υποδοχής διασφαλίζει ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τα προσόντα του κράτους μέλους προέλευσης και, ενδεχομένως, τη συντομογραφία του, στη γλώσσα του κράτους μέλους προέλευσης.

Το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να απαιτήσει να ακολουθείται ο τίτλος από το όνομα και την τοποθεσία του ιδρύματος ή της κριτικής επιτροπής που τον απένειμε.

Τον Σεπτέμβριο του 2011, η Μικτή Επιτροπή Ελβετίας-ΕΕ για τη συμφωνία για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων αποφάσισε να εφαρμόσει την οδηγία 2005/36 / ΕΚ στην Ελβετική Συνομοσπονδία από την 1η Νοεμβρίου 2011.

Κατά συνέπεια, κάθε προσχωρούσα χώρα, ως κράτος μέλος υποδοχής, πρέπει να εγγυηθεί στα ενδιαφερόμενα μέρη τη χρήση στην επικράτειά της του τίτλου που αποκτήθηκε στην Ελβετία στη γλώσσα της χώρας προέλευσης.

Όνομα Εγκεκριμένο από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου της Βέρνης και του Καντονίου Zug και εξουσιοδοτημένο από την Κρατική Γραμματεία SERI για την Εκπαίδευση, την Έρευνα και την Καινοτομία Πανεπιστημιακές Σχολές της Ελβετικής Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιακό Τμήμα Οικονομικών, Εκπαίδευσης και Έρευνας

Νόμιμα εξουσιοδοτημένο και εξοπλισμένο σύμφωνα με τη Διαδικασία Αναθεώρησης Πιστοποίησης Ποιότητας ISO 9001 – 2015 με τον αριθμό αναγνώρισης IAS QMS F1258 για την περιοχή σχεδιασμού, οργάνωση και παράδοση πτυχιακών μαθημάτων σε τηλεματική λειτουργία που εκδόθηκε στις 24 Μαρτίου 2021 Ίδρυμα πανεπιστημιακού πολιτισμού και ανώτατων σπουδών διεθνούς δικαίου , που συστάθηκε με τη μορφή Συνδέσμου, Ιδρύματος, Ηθικής Οντότητας, Κοινωνίας, μη πολιτικού και μη θρησκευτικού χαρακτήρα, και δυνάμει του δικαιώματος της επιστημονικής έρευνας και διδασκαλίας και της ελεύθερης οικονομικής δραστηριότητας, που επικυρώνεται από τα άρθρα 20 και 27 του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Συντάγματος , δικαιούται να οργανώνει και να παρέχει πανεπιστημιακό επίπεδο διδασκαλίας, ακαδημαϊκής έρευνας και προχωρημένης εξειδικευμένης κατάρτισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και την ισχύουσα νομοθεσία, εκδίδοντας τα σχετικά πιστοποιητικά δωρεάν και ιδιωτικά και σε απολύτως νόμιμη βάση.Gian Franco Chierici

Presidente

Presidente Templum Corporation Scientific Research, New York

Presidente Chierici Bank, erede del Banco Chierici fondato a Bologna nel 1420

Presidenza e Sede Legale Internazionale Olympic Tower 641

Fifth Avenue 10022 New York USA

Persona Giuridica di Diritto Internazionale

Legge 18 giugno 1949 n. 385

ΙΣΦΟΑ ανέπτυξε από την ίδρυσή του έντονη Επιστημονική και Τεχνολογική Ερευνητική δραστηριότητα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού, του Διδακτικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου και του Γενικού Πειθαρχικού Πανεπιστημίου και διακρίνεται σε ερευνητικές δραστηριότητες σχολών, συνδεδεμένες με τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους τμημάτων. και συναφείς χαρακτηριστικοί κλάδοι και σε Πανεπιστημιακές Ερευνητικές δραστηριότητες, που αφορούν Τεχνολογίες και Μεθοδολογίες που σχετίζονται με διαδικασίες εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης, όπου τα επιτευχθέντα αποτελέσματα εφαρμόζονται τόσο σε οργανωτικά μοντέλα όσο και σε ψυχοπαιδαγωγικά και τεχνολογικά μοντέλα διαδικασιών εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης, και χρησιμοποιείται πλήρως από ολόκληρη τη δομή.

ΙΣΦΟΑ, για να ενισχύσει περαιτέρω αυτόν τον τομέα, προχώρησε σε ανάλυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και κυρίως των ερευνητών, σε αναγνώριση των οργάνων, κυρίως υπολογιστικού τύπου, που θα μπορούσαν να διατεθούν για έρευνα, εισάγοντας κατά συνέπεια τα εργαστήρια που είναι υπεύθυνα για την τεχνολογική πλατφόρμα, το υλικό και το λογισμικό, τηλεδιασκέψεις και τηλεδιασκέψεις, κατανεμήθηκαν υπολογιστές, δημιουργώντας τηλεματικές συνδέσεις με άλλες παρόμοιες δομές που βρίσκονται σε διεθνές επίπεδο, και έτσι τελικά επιτρέπουν στους ερευνητές να εκτελούν τα εις βάθος καθήκοντά τους, χρησιμοποιώντας το δίκτυο για ανταλλαγή δεδομένα, τυποποίηση ερευνητικών πρωτοκόλλων και κοινή χρήση υλικών και εξοπλισμού.

ΙΣΦΟΑ, με αυτόν τον ακριβή στρατηγικό σχεδιασμό, έχει επιτύχει έναν εξορθολογισμό της επιχείρησης που κατέστησε δυνατή τη βελτιστοποίηση του κόστους, τη μείωση των ταξιδιών και των αποστολών, την ανταλλαγή γνώσεων και διενεργούν ελέγχους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πραγματοποίηση πολύπλοκων πειραμάτων, έχοντας στη διάθεσή τους, μέσω ψηφιακού μετασχηματισμού, τη βιβλιοθήκη πολλών βιβλιοθηκών στον κόσμο. Η διαδικασία ψηφιοποίησης επέτρεψε επίσης τη δημιουργία και την ενημέρωση καταλόγων εθνικών βιβλιοθηκών, προσβάσιμων μέσω του Διαδικτύου.

ΙΣΦΟΑ, αναγνωρίζοντας τη σημασία και την ανάγκη πραγματοποίησης μιας υψηλής ποιότητας ερευνητικής δραστηριότητας, η οποία οδηγεί στη δημοσίευση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν μέσω της προετοιμασίας αναφορών μονογραφιών και άρθρων σε σημαντικά περιοδικά, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, στη διοργάνωση συνεδρίων, συνεδρίων , σεμινάρια και έναρξη διδακτορικών μαθημάτων, χάρη στα οποία μπορούν να αναπτυχθούν και να εδραιωθούν οι διάφορες ομάδες ερευνητών που είναι παρόντες στο Πανεπιστήμιο, των οποίων οι εμπειρίες και οι γνώσεις που αποκτήθηκαν συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας των Προπτυχιακών Μαθημάτων και των πολυάριθμων Μεταπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Μαθημάτων, που στόχο έχουν να προσφέρουν στους μαθητές υψηλού επιπέδου προετοιμασία.

Το ακαδημαϊκό πιστοποιητικό που εκδίδεται μπορεί να χρησιμοποιεί αγγλόφωνη, ιταλική, γαλλική ή γερμανική ονοματολογία και ακολουθεί αυτόνομες διαδικασίες με τις μεθόδους και τις διαδικασίες του.

ΠΤΥΧΙΟ: 1ος ΚΥΚΛΟΣ / ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

 

ΚΥΡΙΟΣ: 2ος ΚΥΚΛΟΣ / ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

 

PH. Δ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 3 ° ΚΥΚΛΟΣ / ΕΠΙΠΕΔΟ

 

Το ΙΣΦΟΑ, που αναγνωρίζεται από το εθνικό νομικό σύστημα ότι ανήκει στον ελβετικό πανεπιστημιακό τομέα, που ρυθμίζεται από τον ομοσπονδιακό νόμο για την προώθηση και τον συντονισμό του ελβετικού πανεπιστημιακού τομέα (LPSU), χρησιμοποιεί τις τρεις επίσημες ελβετικές γλώσσες: ιταλικά, γαλλικά, γερμανικά, μαζί με Αγγλικά, και λειτουργεί προσφέροντας μαθήματα που οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου Bachelor (Triennial Degrees), Master Degree (Specialized Degrees), Executive Master και Master of Advanced Studies, καθώς και Ερευνητικών Διδακτόρων – PhD, που αντιστοιχούν στα επίπεδα 6 – 7 – 8 του ευρωπαϊκού συστήματος EQF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.

ΙΣΦΟΑ, μέσω μιας καινοτόμου πλατφόρμας, έχει αναπτύξει μια σύγχρονη ακαδημαϊκή διαδρομή σχεδιασμένη σύμφωνα με τις παραμέτρους που υιοθετούν οι μεγάλοι διεθνείς εκπαιδευτικοί οργανισμοί, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών μάθησης για εκπαίδευση και κατάρτιση, που ονομάζεται LSP Learning Service Provider.

ΙΣΦΟΑ έχει δημιουργήσει ένα ψηφιακό περιβάλλον μάθησης το οποίο, μέσω της χρήσης του διαδικτύου, παραδίδει απευθείας στις φορητές συσκευές του εκπαιδευόμενου (προσωπικός υπολογιστής, tablet και κινητό τηλέφωνο) μαθήματα, σεμινάρια, προϊόντα πολυμέσων, ασκήσεις, βάσεις δεδομένων, εικονικές βιβλιοθήκες, αξιολόγηση και αυτο- αξιολόγηση, ηλεκτρονική βοήθεια και υποστήριξη, διαδικτυακό σεμινάριο, chatterbot, φόρουμ.

ΙΣΦΟΑ, μέσω των πιο προηγμένων λύσεων υλικού και αρχιτεκτονικών λογισμικού, σε συνδυασμό με παραδοσιακά κανάλια μετάδοσης, που αντιπροσωπεύονται από δορυφορική τηλεόραση, συστήματα τηλεδιάσκεψης, διαδικτυακή τηλεόραση και ραδιόφωνο, συνέδρια και μαθήματα πρόσωπο με πρόσωπο, έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο και μοναδικό δίκτυο κυκλικών και συνεχής μάθηση, με αποτέλεσμα ένα πρωτότυπο και μη αναπαραγόμενο κοινωνικο-πολιτισμικό παιδαγωγικό μοντέλο.

Ξεκινώντας από το ακαδημαϊκό έτος 2010, η ΙΣΦΟΑ εγκαινίασε μια ανανεωμένη οργανωτική και διευθυντική δομή, που δραστηριοποιείται στο καντόνι του Zug και στην πόλη της Γενεύης και της Ζυρίχης, σε μια σημαντική διπλωματική προξενική αντιπροσωπεία, που διατέθηκε από ένα έγκυρο εσωτερικό μέλος της Ακαδημαϊκής Γερουσίας της. μετακομίζοντας έτσι από την πόλη του Λουγκάνο και το καντόνι του Τιτσίνο.

ΙΣΦΟΑ, που ιδρύθηκε το 1998, με περισσότερους από 3.500 φοιτητές εκπαιδευμένους σε διάφορα μονοπάτια, μεταπτυχιακά, σύντομα, μεταπτυχιακά, μεταπτυχιακά ειδικότητες, διδακτορικά έρευνας, έλαβε αυτή τη σημαντική στρατηγική απόφαση με βάση το γεγονός ότι η Γενεύη, πρωτεύουσα του καντόνιου του ίδιου όνομα, έχει πάνω από 180.000 κατοίκους, σε σύγκριση με 35.000 στο Λουγκάνο, και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας μετά τη Ζυρίχη. Θεωρείται διεθνές και κοσμοπολίτικο κέντρο σε οικονομικό, βιομηχανικό και θεσμικό επίπεδο, φιλοξενεί τις μεγάλες εθνικές και ξένες ιδιωτικές τράπεζες και σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς όπως ο Ερυθρός Σταυρός, τα Ηνωμένα Έθνη, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, η Υψηλή των Ηνωμένων Εθνών Κατά συνέπεια, ο Επίτροπος για τους Πρόσφυγες, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Πυρηνική Έρευνα, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, αντιπροσωπεύει τη φυσική τοποθεσία ενός αναγνωρισμένου ακαδημαϊκού ιδρύματος, που χαρακτηρίζεται από μια έμφυτη τάση για ανάπτυξη και τη σχετική εδραίωση κοινωνικών, θεσμικών και επαγγελματικών σχέσεων.

ΙΣΦΟΑ απολαμβάνει, σε διεθνές επίπεδο, αναγνωρισμένο κύρος και αναγνωρισμένη φήμη, τόσο ως προς το διδακτικό της προσωπικό, που αποτελείται από τραπεζίτες, βιομήχανους, εκδότες, δημοσιογράφους, διπλωμάτες, ακαδημαϊκούς, ιεράρχες, στρατιωτικούς, νομικούς, οικονομολόγους μεγάλης φήμης , από τα μεγαλύτερα και πιο γνωστά ιταλικά και ξένα ιδρύματα, τόσο για τις σημαντικές δραστηριότητές τους lobbying και επιχειρηματικής ανάπτυξης, όσο και για τη δέσμευσή τους σε κοινωνικό επίπεδο, έχοντας χορηγήσει πολυάριθμες υποτροφίες, εν μέρει ή/και πλήρως καλυμμένες από τις παρεχόμενες αμοιβές, υπέρ των όχι ιδιαίτερα πλούσιων αλλά άξιων μαθητών, οργανώνοντας ή/και χρηματοδοτώντας αμέτρητα φιλανθρωπικά και φιλανθρωπικά έργα. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα μαθήματα υποστηρίζονται και συμπληρώνονται από τη χρήση προγραμμάτων διαπραγμάτευσης και διαδικτυακών πλατφορμών συναλλαγών για λειτουργικές προσομοιώσεις σε ανοιχτές χρηματοοικονομικές αγορές και παρέχονται υποχρεωτικές πρακτικές στο τέλος της ακαδημαϊκής περιόδου μάθησης.

Isfoa enumera sedi operative, succursali, filiali, uffici di rappresentanza, associati e corrispondenti, in oltre 20 città a livello internazionale, Bahrein, Barcellona, Beirut, Belize City, Budapest, Dover, Dublino, Flemington, Francoforte, Ginevra, Londra, Lugano, Lussemburgo, Madrid, Malta, Milano, Montecarlo, Mosca, New York, Parigi, Praga, Repubblica di San Marino, Rijeka, Roma, Roveredo, Sofia, Tirana, Vaduz, Washington. Copyright © Proprietà Riservata – Nessuna parte del presente sito può essere altrimenti riprodotta, memorizzata in un sistema che ne permetta l’elaborazione, né trasmessa in qualsivoglia forma e con qualsivoglia mezzo elettronico o meccanico, senza previo consenso scritto dalla proprietà.